ul. Michała Kajki 5 10-546 Olsztyn
89 535 35 44
ubezpieczenia@grupahm.pl

Zdrowie

Ubezpieczenia zdrowotne i życia NNW

Ubezpieczenie NNW co warto wiedzieć ? 

Dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego nieszczęśliwy wypadek to najczęściej nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (poza organizmem człowieka), które prowadzi do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego.

 

  • NNW zdrowie czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to ubezpieczenie dobrowolne i osobowe (dotyczy naszego zdrowia i życia).
  • NNW zdrowie zapewnia rekompensatę finansową w przypadku trwałej utraty zdrowia, uszkodzeniaciała lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
  • NNW zdrowie może pokryć także koszty leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, pobytu w szpitalu.
  • Wysokość odszkodowania z NNW określana jest procentowo, jako stopień utraty zdrowia.  Odszkodowanie jest liczone jako część wybranej sumy ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie za szkodę. Dlatego warto wybrać wysoką sumę ubezpieczenia w NNW.
  • NNW zdrowie zapewnia także wypłatę odszkodowania z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie zdrowotne – co warto wiedzieć?

W czasie, gdy mamy umowę o pracę albo umowę zlecenie, jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie to obowiązuje jeszcze przez 30 dni po rozwiązaniu umowy. I co dalej? Możliwych jest kilka scenariuszy. Pierwszy to skorzystanie z tego, że małżonek ma ubezpieczenie. W terminologii prawnej jest to ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny osoby ubezpieczonej (np. pracownika). Do członków rodziny zaliczamy m.in.: dziecko własne, dziecko małżonka, małżonka, wstępnych (np. rodziców), którzy wspólnie z ubezpieczonym prowadzą gospodarstwo domowe. Zakładając więc, że żona traci pracę, może ona korzystać z tego, że mąż ma ubezpieczenie. Jeśli wynika ono z umowy o pracę, mąż musi zgłosić swojemu pracodawcy chęć objęcia żony ubezpieczeniem. Wówczas pracodawca zgłasza ją do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny pracownika.